عكس هاي مردمي از زندگي جاري ايراني ها ؛ توقف و ثبت لحظه اي از زندگي در مسير كار و خانه و …


تماشاي اين لحظات نه حتما خاص، زيبا و دلچسب است
يك نانوايي سنگكي درتهران.1


مردي در حال باد زدن كباب در يك رستوران بينراهي در تنكابن، مازندران.

2